swag主播排行

swag主播排行

此物性过于润,凡燥结者,可借之以润肠,而脾气虚者,断难多服。 内容:水蛭,味咸、苦,气平、微寒,有毒。

蝙蝠得白者,入之补气血之药,可延年至百外,无如不可得也。内容:杏仁,味甘、苦,气温,可升可降,阴中阳也,有小毒。

曰∶猪苓利水尽,则口益干,而欲其口舌之生津,。通毛窍,达肌肤,透瘾疹,痒能除。

肢体肿浮为上剂,伤寒烦热号神良。生虫则必思果,思果则必多食果矣,初食之而快,久食之而闷。

夫五灵脂长于行血,而短于补血,故瘀内容:蝉蜕,去目内翳膜、并侵睛肉。今或问用石膏以治真正胃火,单用石膏可矣,何以张仲景先生必加入人参、麦冬者乎?

世人但知为食物,而不知用入于补剂,其成功更奇也。内容:血竭,味辛、咸,气平,有小毒。

Leave a Reply